Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Zástupca primátora

Bc. Pavol Pažítka - zástupca primátora

   

Bc. PAVOL PAŽÍTKA

    zástupca primátora
     
    Mobil:
     Tel.: 042/44 33 524, kl. 101
     
   
E-mail
    pazitka@novadubnica.sk
     
    Štatút mesta Nová Dubnica
    Článok 10 - Zástupca primátora
     
  1. Zastupuje primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie  MsZ z poslancov MsZ. MsZ môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.
  2. Zástupca primátora je členom MsR .
  3. MsZ na návrh primátora ustanovilo okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať:
a) koordinovanie činností komisií pri MsZ,
b) riadenie redakčnej rady Novodubnických zvestí,
c) koordinácia a spolupráca so všetkými spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste,
d) riadenie ZPOZ-u,
e) spolupráca so školami a ďalšími výchovnými inštitúciami ,
f) spolupráca s médiami,
g) ďalšie úlohy podľa vymedzenia primátora.
  4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora . Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.