Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Plán zasadnutí


Plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici


 

 

 


 

 

 

 

  • Konkrétne termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva budú upresnené na základe ich zvolania
    primátorom mesta v zmysle  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  • Mestské zastupiteľstvo začína o 16. hod. v zasadacej miestnosti  Kultúrnej besedy  v Novej Dubnici. Jedno zasadnutie
    MsZ v roku  sa uskutoční v Kultúrnom dome  v m.č. Kolačín.
  • Materiál na rokovanie  MsR doručí predkladajúci najneskôr 5 dní pred jej zasadnutím na oddelenie organizačno –
    správne a materiál na rokovanie  MsZ najneskôr 7 dní pred jeho zasadnutím.
  • Materiál, ktorý  je v programe rokovania  MsR a MsZ  musí byť vopred prerokovaný  v príslušnej komisii MsZ.

 

 

Vypracovala: ved. odd. organizačno – správneho MsÚ

 

 

 

                                                                                                                                      Schválil: Ing. Peter Marušinec - primátor mesta