Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Marta Gašajová - hlavný kontrolór

 

Ing. Marta Gašajová

 
  hlavný kontrolór  
     
  Telefón  
  042/4433 484 kl. 103  
     
  Fax  
 
042/4431 919
 
     
  E-mail  
  gasajova@novadubnica.sk  
     
  Štatút mesta Nová Dubnica  
  Článok 15 - Hlavný kontrolór  
     
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá MsZ.  
2. Do funkcie ho volí a odvoláva MsZ na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.  
3. Hlavný kontrolór najmä:  
  a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
c) predkladá výsledky kontroly priamo MsZ ,
d) predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 
4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ a MsR s hlasom poradným.  
5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.  
6. Podrobnejšiu úpravu činnosti hlavného kontrolóra upravujú Zásady o činnosti hlavného kontrolóra.