Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica   so  zámerom prenechať ich do nájmu
AdresaÚčelPoschodiem2
Obytný dom súp. č. 21 – Sady CaM
Sady CaM 21 sklad suterén 128
Sady CaM 21 sklad suterén 68
Sady CaM 21 sklad suterén 51
Obytný dom súp. č. 30 – Pribinove sady
Prib. sady 30 sklad suterén 36
Mestské zdravotné stredisko
Gagarinova 773/5 NP prízemie 9
Gagarinova 773/5 NP prízemie 33
       
Hviezdoslavova 14 NP I.poschodie 25

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 042/443 3524 alebo 042/443 3526 k­l. 134. Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v  Zásadách hospodárenia s  majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici. Záujemci môžu podávať písomné žiadosti do 02.03.2015 do 12.00 hod s uvedením účelu nájmu, doby nájmu, výšky nájomného na MsÚ v Novej Dubnici , ul. Trenčianska 45/41.  Informácie o podmienkach nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, prípadne na tel. čísle 042/444 0236 a 042/444 0237.

Aktualizácia je  vykonaná  k 13.02.2015