Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Správca zberného dvora

Kontakty

Adresa
Topoľova 781/5, 018 51 Nová Dubnica
Mobil
0917442943
Meno Funkcia Telefón E-mail
Stanislav Ďurina správca zberného dvora    
Otváracie hodiny zberného dvora
a kompostoviska pre verejnosť

od 1.1.2013
Pondelok 07:00 – 16:00 hod.
Utorok 07:00 – 16:00 hod.
Streda 07:00 – 16:00 hod.
Štvrtok 07:00 – 16:00 hod.
Piatok 07:00 – 16:00 hod.
Sobota 09:00 – 13:00 hod.
Nedeľa ×

 

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom a odpady ukladať podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu odporúčame odpad doviezť už vytriedený na zložky (zvlášť plasty, papier, kovy, drevo, murivo…).

Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad, objemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, odpad zo zelene a 1 m3 drobného stavebného odpadu ročne. Na zbernom dvore Vám správca zberného dvore pomôže so správnym umiestnením odpadu.Odovzdávaním odpadu na zbernom dvore prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí kontajnerov a ku krajšiemu vzhľadu mesta.

Pre potreby Novodubničanov je otvorený zberný dvor a pri ňom aj obecné kompostovisko, kde môžu obyvatelia Novej Dubnice doviezť a bezplatne odovzdať akýkoľvek:

 • komunálny odpad
 • drobný stavebný odpad
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • odpad zo zelene a konáre.

Dovezený odpad neukladajte samostatne, ale kontaktujte správcu zberného dvora, ktorý Vám pomôže odpad správne vytriediť a uložiť do určených kontajnerov.

Chod zberného dvora zabezpečuje oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Novej Dubnici.

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte pracovníčky oddelenia ŽP telefonicky na číslach: 042/4433484 kl. 160, 161, alebo mobil: 0918323276, prípadne osobne.

 

Správca zberného dvora

 • zabezpečuje prevádzku zberného dvora TKO v areáli spoločnosti Tekos Nová Dubnica s.r.o.,
 • vedie evidenciu právnických a fyzických osôb, ktoré doviezli na tento dvor komunálny odpad,
 • kontroluje a vedie evidenciu TKO, hlavne drobného stavebého odpadu ukladaného na zberný dvor, kontroluje nakladanie a dovoz odpadu,
 • udržuje čistotu a poriadok na zbernom dvore, informuje o kategóriách drobného stavebného odpadu a iných,
 • koordinuje ukladanie zelene na mestské kompostovisko,
 • poskytuje informácie obyvateľom o možnosti ukladania TKO na zbernom dvore, usmerňuje a riadi ukladanie TKO na vyhradené stanovištia,
 • dohliada na nakladanie s uloženým odpadom, ktorý sa na tomto dvore nachádza a s jeho daľšou manipuláciou na zhodnotenie, príp. zneškodnenie,
 • vykonáva, prípadne organizuje triedenie TKO,
 • spolupracuje so spoločnosťou Tekos Nová Dubnica s.r.o.,
 • spolupracuje s komisiou životného prostredia, ekológie a verejného poriadku,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;