Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy

Ing. Ján Krumpolec

vedúci oddelenia

E-mail
krumpolec@novadubnica.sk
 
Meno Funkcia Telefón E-mail
Rudolf Michalík odborný referent 042/4433 526 kl. 151 michalik@novadubnica.sk
Andrea Suchá odborný referent 042/4433 526 kl. 152 sucha@novadubnica.sk
Ing. Marta Galbavá odborný referent 042/4433 526 kl. 152 galbava@novadubnica.sk

 

Riadi vedúci oddelenia. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci oddelenia zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z., z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia.

 

Životné situácie