Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Oddelenie správy majetku

Ing. Róbert Ruman

vedúci oddelenia

E-mail
ruman@novadubnica.sk
Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Erika Brezinová odborný referent   brezinova@novadubnica.sk


Správa majetku

 • zabezpečuje výkon správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o) vo vlastníctve mesta,
 • vedie a v súlade so skutočným stavom udržiava písomnú agendu evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta (zaraďovanie, likvidácia, prevody, kúpa, predaj, darovanie) a uchováva ju v zmysle registratúrneho poriadku a plánu,
 • organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku mesta,
 • spolupracuje s dotknutými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi pri zabezpečovaní podkladov súvisiacich s majetkom mesta (geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z pozemkovej mapy, znalecké posudky a pod.),
 • vypracováva všetky typy zmlúv týkajúcich sa majetku mesta (kúpne, nájomné, mandátne, o zverení do správy, komisionálne a pod.), vedie ich evidenciu a kontroluje ich plnenie,
 • vypracováva ekonomické analýzy využitia majetku mesta na základe ktorých podáva návrhy na ich účelné využitie,
 • v spolupráci s hlavným kontrolórom rieši sťažnosti fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb týkajúcich sa majetku mesta,
 • zabezpečuje ochranu majetku mesta prostredníctvom jeho poistenia, vypĺňa štatistické výkazy týkajúce sa majetku mesta, vykonáva priebežnú a predbežnú finančnú kontrolu dodávateľských faktúr,
 • pripravuje návrh kapitálových a bežných výdavkov do rozpočtu mesta za oblasť vo svojej správe, vypracúva aktualizuje VZN týkajúce sa majetku mesta,
 • pripravuje podklady k vyradeniu hnuteľného majetku pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
 • zodpovedá za vykonanie fyzickej inventarizácie majetku mesta a majetku v správe MsÚ,
 • zabezpečuje kontrolu, sumarizuje a vedie evidenciu potrebných údajov súvisiacich s prevádzkou škôl a školských zariadení (spotreba energií, harmonogram revízií a skúšok),
 • vedie prehľad o majetku mesta s určením, kto je zodpovedný za jeho spravovanie,
 • stará sa o majetok v správe, zodpovedá za jeho ochranu, zabezpečuje odstránenie závad a opravy, návrh na väčšie opravy a údržbu predkladá odd. výstavby ÚP a dopravy,
 • zabezpečuje revízie elektroinštalácie, hromozvodov a požiarnej ochrany nehnuteľného majetku (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o) vo vlastníctve mesta, a odstránenie zistených závad,
 • zodpovedá za kontrolu mesačných faktúr za dodávku energií, osobne sa zúčastňuje odpisov meračov energií, vykonáva prepisy odberných miest (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o),
 • zabezpečuje, preveruje a preberá prevádzku, údržbu verejného osvetlenia, údržbu a opravy mestských komunikácií,
 • vedie technickú evidenciu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta a poskytuje údaje z evidencie,
 • zabezpečuje prenajímanie požiarnej zbrojnice,
 • spolupracuje s komisiou finančnou a majetkovou,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu a prednostu MsÚ,
 • vedie evidenciu splácania vlastníkov za odpredané byty,
 • vedie a priebežne aktualizuje evidenciu záujemcov o nájom nebytových priestorov, ktoré sú v správe m.p.o., v spolupráci s m.p.o prerokováva účel nájmu, preveruje náležitosti prenechania nájomcom do užívania NP inej osobe, pripravuje stanoviská k súhlasu mesta na prenechanie nájmu,
 • vysporadúva pozemky v mene mesta, podáva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností,
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje oceňovanie nehnuteľností mesta,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ;

Správa školstva

 • vykonáva a zabezpečuje činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva podľa zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 • zabezpečuje výkon správy v 2. stupni vo veciach plnenia povinnej školskej dochádzky, kde v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy a školského zariadenia v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. § 3 ods. 7 okrem písm. f až j, ďalej podľa § 3 ods. 9 okrem písm. b až f a podľa § 3 ods. 10 okrem písm. b, d.,
 • spolupracuje so školami a školskými zariadeniami pri vytváraní vnútorných noriem škôl a školských zariadení,
 • spolupracuje so ZŠ pri zápise do 1. ročníka a pri zápise do MŠ,
 • spolupracuje pri výberových konaniach na miesta riaditeľov škôl a ŠZ a vedúcich zamestnancov školských jedální MŠ,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko,
 • spolupracuje s referátom sociálnych vecí pri neplnení povinnej školskej dochádzky,
 • prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení: správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky, správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • spolupracuje pri kontrole hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi a pri kontrole dodržiavania záväzných právnych noriem v oblasti ich prevádzkovania s hlavným kontrolórom mesta,
 • zabezpečuje a pripravuje potrebné materiály, podklady a informácie (správy, stanoviská, koncepčné materiály ...) pre primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu MsÚ, mestské zastupiteľstvo, orgány štátnej správy a verejnosť,
 • spolupracuje s komisiou školstva pri MsZ,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora, jeho zástupcu, prednostu úradu a vedúceho oddelenia,
 • spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ pri správe škôl a školských zariadení na úseku ekonomickom a na úseku správy majetku,
 • vybavuje a vedie evidenciu sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti školstva v pôsobnosti mesta,
 • spolupracuje s oddelením finančným a správy daní pri vypracovávaní návrhov rozpočtov a pri návrhu investícií pre školy a školské zariadenia,
 • predkladá primátorovi a spolupracuje pri schvaľovaní návrhov na počty prijímaných detí, pri návrhoch na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie (triedy s rozšíreným vyučovaním, školské športové strediská ...), pri návrhoch na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov,
 • zabezpečuje poskytovanie informácií v oblasti školstva v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • spolupracuje pri koordinácii vytvárania podmienok plnenia povinnej školskej dochádzky a realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu na základných školách, podmienok poskytovania umeleckého vzdelania detí v základných umeleckých školách, podmienok predškolskej výchovy, vytvárania podmienok na aktívnu činnosť detí a mládeže vo voľnom čase a vytváranie podmienok pre stravovanie detí v zariadeniach školského stravovania,
 • podieľa sa na koordinácii činnosti detí a mládeže vo voľnom čase v rámci mesta,
 • spolupracuje pri prerokúvaní správ o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, koncepčných zámeroch rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a s každoročným vyhodnocovaním správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • spolupracuje pri schvaľovaní návrhov na počty prijímaných detí, pri návrhoch na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie (triedy s rozšíreným vyučovaním, školské športové strediská ...), pri návrhoch na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov,
 • spolupracuje pri príprave informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou, komisiou školstva, komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;