Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Klientské centrum

Úradné hodiny
pondelok, utorok, štvrtok 7.30 - 15.30
streda 7.30 - 17.00
piatok 7.30 - 14.00

  • poskytovanie základných informácií o činnosti MsÚ a vykonávanie funkcie podateľne
 • príjem platieb od občanov a organizácií v pokladni
 • komplexné vybavenie dane z nehnuteľností - daňové priznania, vyrubovanie daní a penále, poskytovanie daňových úľav
 • evidencia psov, predaj známok pre psov, vyrubovanie dane za psa
 • vyrubovanie dane za predajné a nevýherné hracie automaty, vyrubovanie dane za ubytovanie
 • komplexné spracovanie poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • evidencia žiadostí o pridelenie alebo odpredaj bytov, evidencia žiadostí o prenájom alebo odpredaj nebytových priestorov
 • evidencia o otváracích hodinách
 • evidencia súkromných podnikateľov
 • vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste
 • činnosti súvisiace so zákonom o ochrane spotrebiteľa
 • registrácia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • kompletná agenda matriky - narodenia, sobáše, úmrtia, matričné doklady do cudziny a z cudziny
 • vystavovanie smútočných oznámení (parte)
 • kompletná agenda ohlasovne pobytu - prihlasovanie a odhlasovanie občanov
 • osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie odpisov a fotokópií
 • vysielanie v mestskom rozhlase
 • organizovanie podujatí ZPOZu

 

Tlačivá na stiahnutie: