Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 08_2014_O spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaníSpäť