Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Všeobecné záväzné nariadenia
o doplnení a zmene VZN č. 2/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zrušené 3/2012
o doplnení a zmene VZN č. 2/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica

Zrušené 2/2012
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica

Zrušené 12/2011
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o doplnení a zmene VZN č. 13/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej

Zrušené 10/2011
o doplnení a zmene VZN č. 13/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 9/2011
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica v znení VZN č. 8/2010

Zrušené 5/2011
o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica v znení VZN č. 8/2010

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

Zrušené 1/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť

Zrušené 13/2010
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...

o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 12/2010
o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 2013-03-23 do 2013-03-23
zobraziť viac...