Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení   neskorších  predpisov zvolávam  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici

na deň   24. 08. 2015  o 16.00 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.


Na  zasadnutie prizývam:

-    poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ
-    riaditeľa TEKOS Nová Dubnica s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o.,  náčelníka MsP
-    riaditeľa ZŠ J. Kráľa,  ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici
-    vedúcich oddelení  MsÚ


Program
Späť